Koristimo "cookies" kako bismo unaprijedili funkcionalnost stranice sberbankbl.ba. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies". Uslovi korišćenja

Stambeni objekti

Stambeni objekat-kuća, Prnjavor, Branka Radičevića 36

Stambeni objekat-kuća, Kostajnica

Naselje Okolica, Prnjavor

Derventa

Laktaši

Kozarska Dubica

Dostavljanje ponuda

Nekretnine se prodaju kao cjelina po principu "viđeno-kupljeno", bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje. Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana prijema odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača sklopiti kupoprodajni ugovor. Sve troškove u vezi sa prenosom vlasništva nekretnina snosiće kupac.

Ponude se dostavljaju u pisanoj formi putem pošte, preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti uz naznaku „Ne otvaraj-oglas za prodaju nekretnina“ na adresu: „Sberbank“ a.d. Banja Luka, Jevrejska 71, Banja Luka na protokol Banke na istoj adresi.

Ponuda obavezno mora sadržavati:

• Osnovne podatke:

- za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt-telefon i kopiju lične karte

- za pravna lica: naziv i sjedište, kontakt-telefon i kopiju rješenja za registraciju i JIB i

• Iznos cijene koja se nudi.

Ponude koje nisu u skladu sa navedenim uslovima ili stignu nakon isteka roka iz ovog oglasa neće se razmatrati i smatraće se nevažećim. Kriterijum za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena. U slučaju istih cijena svi ponuđači sa identičnim ponudama biće pozvani da dostave dopunjenu ponudu.

Banka zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati bilo koju ponudu bez posebnog obrazloženja. O rezultatima oglasa ponuđači će biti obaviješteni pismeno putem pošte.

Zainteresovan/a sam za jednu od ponuđenih nekretnina

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

Trebate pomoć?