Koristimo "cookies" kako bismo unaprijedili funkcionalnost stranice sberbankbl.ba. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies". Uslovi korišćenja

Sve nekretnine

Lišnja, opština Prnjavor

Đakona Avakuma bb, Kozarska Dubica

Donje Vodičevo, Novi Grad

Donji Žabari

Stambeni objekat-kuća, Prnjavor, Branka Radičevića 36

Stambeni objekat-kuća, Kostajnica

Naselje Okolica, Prnjavor

Derventa

Laktaši

Kozarska Dubica

Kozarska Dubica

Nožičko, Opština Srbac

Dostavljanje ponuda

Nekretnine se prodaju kao cjelina po principu "viđeno-kupljeno", bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje. Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana prijema odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača sklopiti kupoprodajni ugovor. Sve troškove u vezi sa prenosom vlasništva nekretnina snosiće kupac.

Ponude se dostavljaju u pisanoj formi putem pošte, preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti uz naznaku „Ne otvaraj-oglas za prodaju nekretnina“ na adresu: „Sberbank“ a.d. Banja Luka, Jevrejska 71, Banja Luka na protokol Banke na istoj adresi.

Ponuda obavezno mora sadržavati:

• Osnovne podatke:

- za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt-telefon i kopiju lične karte

- za pravna lica: naziv i sjedište, kontakt-telefon i kopiju rješenja za registraciju i JIB i

• Iznos cijene koja se nudi.

Ponude koje nisu u skladu sa navedenim uslovima ili stignu nakon isteka roka iz ovog oglasa neće se razmatrati i smatraće se nevažećim. Kriterijum za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena. U slučaju istih cijena svi ponuđači sa identičnim ponudama biće pozvani da dostave dopunjenu ponudu.

Banka zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati bilo koju ponudu bez posebnog obrazloženja. O rezultatima oglasa ponuđači će biti obaviješteni pismeno putem pošte.

Zainteresovan/a sam za jednu od ponuđenih nekretnina

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

Trebate pomoć?