Koristimo "cookies" kako bismo unaprijedili funkcionalnost stranice sberbankbl.ba. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies". Uslovi korišćenja

COVID-19: Važne informacije

Uputstvo za podnošenje zahtjeva / Najčešća pitanja i odgovori - Fizička lica

U cilju što boljeg razumijevanja Odluke o privremenim mjerama kao i mogućih modaliteta Posebnih mjera, molimo Vas da u nastavku pročitate,

Ko ima pravo na uvođenje Posebnih mjera ?

Posebne mjere mogu ostvariti klijenti Banke koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem Covid-19. To znači da je njihova kreditna sposobnost pogoršana, odnosno, izvori za otplatu smanjeni čime je onemogućeno, ili će biti onemogućeno, redovno izmirivanje obaveza prema Banci.

Šta to praktično znači, ko može podnijeti zahtjev za odobravanje Posebnih mjera?

Zahtjev može podnijeti korisnik kreditnih proizvoda koji ispunjava neki od navedenih uslova:

 • smanjena mi je plata;
 • zaposlen sam ali poslodavac nije isplatio platu;
 • otkazan mi je ugovor o radu;
 • supružniku je smanjena plata;
 • supružnikov poslodavac nije isplatio platu;
 • supružnik je ostao bez posla ;
 • ostalo (potrebno je da klijent obrazloži razloge zbog kojih traži uvođenje posebnih mjera)

Koje Posebne mjere Banka može ponuditi  klijentu ?

U skladu sa kreditnom analizom i uvrđivanjem primjerenog modaliteta, Posebne mjere koje mogu biti ponuđene su:

 • moratorijum, odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza najduže do 30.06.2021.godine;
 • uvođenje grejs perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza, u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno najduže do 31.12.2021.godine;
 • produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno;
 • produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji jednokratno dospijevaju najduže do 31.12.2021.godine;
 • produženje krajnjeg roka za otplatu revolving/overdraft kredita najduže do 31.12.2021.godine;
 • odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću;
 • druge mjere koje banke preduzimaju u cilju olakšanja otplate kreditnih obaveza.

Kako da podnesem zahtjev za odobravanje Posebnih mjera, koja dokumentacija mi je potrebna ?

Zahtjev za odobravanje Posebnih mjera može se preuzeti OVDJE ili u poslovnicama Banke. U okviru zahtjeva je navedena dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz zahtjev.

Zahtjev se podnosi na jedan od sljedećih načina:

 • popunjavanjem zahtjeva elektronskim putem direktno na internet stranici Banke www.sberbankbl.ba uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije;
 • slanjem zahtjeva i odgovarajuće dokumentacije na adresu elektronske pošte za Fizička lica, na mejl adresu: posebnemjerestanovnistvo@sberbankbl.ba

Dostavljanjem zahtjeva i odgovarajuće dokumentacije u poslovnicu Banke.

Zbog specifičnosti trenutne situacije, preporučujemo Vam prva dva navedena načina upućivanja zahtjeva.

U slučajevima kada se zahtjev upućuje elektronskim putem, orginalna dokumentacija mora biti dostavljena prije potpisivanja aneksa ugovora o korišćenju posebnih mjera.

Podnio sam zahtjev za odobrenje Posebnih mjera, koji su naredni koraci ?

Nakon podnošenja zahtjeva za odobrenje Posebnih mjera, Banka će shodno Odluci o privremenim mjerama donesenoj od strane Agencije za bankarstvo RS kao i u skladu sa važećim internim aktima, uraditi analizu i utvrditi da li su vanredne okolnosti prozrokovane virusnim oboljenjem Covid-19 imale direktan ili indirektan negativan uticaj na klijentovu kreditnu sposobnost, čime je onemogućeno, ili će biti onemogućeno, redovno izmirivanje obaveza prema Banci, te shodno tome donijeti odluku o prihvatanju ili neprihvatanju zahtjeva o odobrenju Posebnih mjera.

Ukoliko Banka prihvati zahtjev za odobrenje posebnih mjera, sačiniće pisanu Ponudu i proslijediti je klijentu.

Kako Banka dostavlja ponudu klijentu?

Nakon kreiranja ponude, zaposleni Banke kontaktira klijenta i dogovara način dostavljanja ponude.

Zbog specifičnosti trenutne situacije u cilju smanjenja kretanja i broja dolazaka u Banku, prevashodno će se koristiti komunikacija putem elektronske pošte. Za klijente koji nisu u mogućnosti da na ovaj način preuzmu ponudu, mogu je preuzeti u poslovnicama Banke.

Kako da pošaljem saglasnost na ponudu Banke?

Saglasnost na ponudu Banke klijent treba dostaviti elektronski.

Ukoliko klijent nije u mogućnosti da to uradi elektronski, potrebno je telefonski sa zaposlenim Bankedogovoriti prihvatljiv način preuzimanja ponude i davanja saglasnosti (putem pošte, lično ili na drugi prihvatljiv način). U slučaju kreditnog posla sa dva ili više učesnika, potrebno je obezbijediti saglasnost svih učesnika na dostavljenom obrascu ponude.

Šta su koraci nakon davanja saglasnosti na ponudu Banke ?

Nakon što klijent obavijesti Banku da je saglasan sa ponudom koju je dobio, Banka pristupa izradi aneksa ugovora. Banka će informisati klijenta o terminu potpisivanja aneksa.

Nakon potpisivanja aneksa ugovora od strane svih ugovornih strana i kompletiranjem dokumentacije, Posebne mjere stupaju na snagu.

Da li Banka obračunava naknadu za obradu Zahtjeva za odobrenje Posebnih mjera ?

Banka ne obračunava naknadu za obradu Zahtjeva za odobrenje Posebnih mjera. Ostale troškove, koji mogu nastati u postupku realizacije izabranog modaliteta posebnih mjera, kao posljedica regulisanja obezbjeđenja kredita (troškovi mjenica, produženje roka važenja upisanog tereta na pokretnu/nepokretnu imovinu i dr.) snosi korisnik kredita.

Po kojoj kamatnoj stopi se ugovaraju novi uslovi otplate?

Kamatna stopa po kojoj se ugovora otplata ostatka duga jednaka je inicijalno ugovorenoj kamatnoj stopi.

Uputstvo za podnošenje zahtjeva / Najčešća pitanja i odgovori - Pravna lica

U cilju što boljeg razumijevanja Odluke o privremenim mjerama kao i mogućih modaliteta Posebnih mjera, molimo Vas da u nastavku pročitate,

Ko ima pravo na uvođenje Posebnih mjera ?

Posebne mjere mogu ostvariti klijenti Banke koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem Covid-19. To znači da je njihova kreditna sposobnost pogoršana, odnosno, izvori za otplatu smanjeni čime je onemogućeno, ili će biti onemogućeno, redovno izmirivanje obaveza prema Banci.

Šta to praktično znači, ko može podnijeti zahtjev za odobravanje Posebnih mjera?

Zahtjev može podnijeti korisnik kreditnih proizvoda koji ispunjava neki od navedenih uslova:

 • pravno lice obavlja djelatnost ali su prihodi umanjeni do 10% u odnosu na period prije uvođenja vanrednih mjera;
 • pravno lice obavlja djelatnost ali su prihodi umanjeni od 10% do 50% u odnosu na period prije uvođenja vanrednih mjera;
 • pravno lice obavlja djelatnost ali su prihodi umanjeni za više od 50% u odnosu na period prije uvođenja vanrednih mjera;
 • pravno lice privremeno ne obavlja djelatnost shodno odluci nadležnih organa;
 • ostalo (potrebno je da klijent obrazloži razloge zbog kojih traži uvođenje posebnih mjera)

Koje Posebne mjere Banka može ponuditi  klijentu ?

U skladu sa kreditnom analizom i uvrđivanjem primjerenog modaliteta, Posebne mjere koje mogu biti ponuđene su:

 • moratorijum, odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza najduže do 30.06.2021.godine,
 • uvođenje grejs perioda na period za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno najduže do 31.12.2021.godine,
 • produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno,
 • produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji jednokratno dospijevaju najduže do 31.12.2021.godine,
 • produženje krajnjeg roka za otplatu kratkoročnog okvirnog/overdraft kredita najduže do 31.12.2021.godine,
 • odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću,
 • druge mjere koje banke preduzimaju u cilju olakšanja otplate kreditnih obaveza.

Kako da podnesem zahtjev za odobravanje Posebnih mjera, koja dokumentacija mi je potrebna ?

Zahtjev za odobravanje Posebnih mjera može se preuzeti OVDJE ili u poslovnicama Banke. U okviru zahtjeva je navedena dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz zahtjev.

Zahtjev se podnosi na jedan od sljedećih načina:

 • Popunjavanjem zahtjeva elektronskim putem direktno na internet stranici Banke www.sberbankbl.ba uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije;
 • Slanjem zahtjeva i odgovarajuće dokumentacije na adresu elektronske pošte za pravna lica, na mejl adresu: posebnemjerepravnalica@sberbankbl.ba
 • Dostavljanjem zahtjeva i odgovarajuće dokumentacije u poslovnicu Banke.

Zbog specifičnosti trenutne situacije, preporučujemo Vam prva dva navedena načina upućivanja zahtjeva.

U slučajevima kada se zahtjev upućuje elektronskim putem, orginalna dokumentacija mora biti dostavljena prije potpisivanja aneksa ugovora o korišćenju posebnih mjera.

Podnio sam zahtjev za odobrenje Posebnih mjera, koji su naredni koraci ?

Nakon podnošenja zahtjeva za odobrenje Posebnih mjera, Banka će shodno Odluci o privremenim mjerama donesenoj od strane Agencije za bankarstvo RS kao i u skladu sa važećim internim aktima, uraditi analizu i utvrditi da li su vanredne okolnosti prozrokovane virusnim oboljenjem Covid-19, imale direktan ili indirektan negativan uticaj na klijentovo poslovanje čime je onemogućeno, ili će biti onemogućeno, redovno izmirivanje obaveza prema Banci, te shodno tome donijeti odluku o prihvatanju ili neprihvatanju zahtjeva o odobrenju Posebnih mjera.

Ukoliko Banka prihvati zahtjev za odobrenje posebnih mjera, sačiniće pisanu Ponudu i proslijediti je klijentu.

Kako Banka dostavlja ponudu klijentu?

Nakon kreiranja ponude, zaposleni Banke kontaktira klijenta i dogovara način dostavljanja ponude.

Zbog specifičnosti trenutne situacije u cilju smanjenja kretanja i broja dolazaka u Banku, prevashodno će se koristiti komunikacija putem elektronske pošte. Za klijente koji nisu u mogućnosti da na ovaj način preuzmu ponudu, mogu je preuzeti u poslovnicama Banke.

Kako da pošaljem saglasnost na ponudu Banke?

Saglasnost na ponudu Banke klijent treba dostaviti elektronski.

Ukoliko klijent nije u mogućnosti da to uradi elektronski, potrebno je telefonski sa zaposlenim Bankedogovoriti prihvatljiv način preuzimanja ponude i davanja saglasnosti (putem pošte, lično ili na drugi prihvatljiv način). U slučaju kreditnog posla sa dva ili više učesnika, potrebno je obezbijediti saglasnost svih učesnika na dostavljenom obrascu ponude.

Šta su koraci nakon davanja saglasnosti na ponudu Banke ?

Nakon što klijent obavijesti Banku da je saglasan sa ponudom koju je dobio, Banka pristupa izradi aneksa ugovora. Banka će informisati klijenta o terminu potpisivanja aneksa.

Nakon potpisivanja aneksa ugovora od strane svih ugovornih strana i kompletiranjem dokumentacije, Posebne mjere stupaju na snagu.

Da li Banka obračunava naknadu za obradu Zahtjeva za odobrenje Posebnih mjera ?

Banka ne obračunava naknadu za obradu Zahtjeva za odobrenje Posebnih mjera. Ostale troškove, koji mogu nastati u postupku realizacije izabranog modaliteta posebnih mjera, kao posljedica regulisanja obezbjeđenja kredita (troškovi mjenica, produženje roka važenja upisanog tereta na pokretnu/nepokretnu imovinu i dr.) snosi korisnik kredita.

Po kojoj kamatnoj stopi se ugovaraju novi uslovi otplate?

Kamatna stopa po kojoj se ugovora otplata ostatka duga, jednaka je inicijalno ugovorenoj kamatnoj stopi.

Zahtjevi za odobravanje posebnih mjera

Fizička lica

Online zahtjev za odobravanje posebnih mjera

Zahtjev za odobravanje posebnih mjera po kreditima za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-19 za fizička lica u pdf formatu preuzmite OVDJE.


Pravna lica

Online zahtjev za odobravanje posebnih mjera

Zahtjev za odobravanje posebnih mjera po kreditima za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-19 za pravna lica u pdf formatu preuzmite OVDJE.

Obavještenja

Obavještenje - Obavezne maske - 29.05.2020.

Poštovani klijenti,

molimo vas da pri ulasku u poslovnice Sberbank a.d. Banja Luka, nosite zaštitnu masku, te držite propisano rastojanje od drugih lica.

Ovim ćete značajno doprinijeti sopstvenoj bezbjednosti i smanjenju rizika po svoje zdravlje, ali i zdravlju ostalih građana i klijenata Banke, uključujući i njene zaposlene.

Obavještenje o radu poslovnica - 29.5.2020.

Shodno Zaključku o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji Republike Srpske, usvojenim od strane Republičkog štaba za vanredne situacije, i potrebi da radno vrijeme poslovnica prilagodimo tom zaključku, obavještavamo Vas o izmjeni radnog vremena poslovnica, kako slijedi.

Radno vrijeme svih poslovnica radnim danima u periodu od 01.06.2020. godine je od 8:00 – 16:00 časova, izuzev:

 • Filijale Banja Luka, Jevrejska 71, radnim danima od 8:00 – 19:00 časova
 • Agencije Bijeljina, Kralja Petra I Karađorđevića, radnim danima od 8:00 – 18:00 časova
 • subota 8:00 – 13:00 časova, izuzev poslovnice Agencija Centar, Jevrejska bb, Banja Luka

Takođe Vas obavještavamo, da smo shodno navedenom zaključku, ograničili maksimalan broj klijenata koji mogu u isto vrijeme biti u poslovnici.

Pozivamo Vas da se ne izlažete nepotrebnom riziku, te Vam predlažemo nekoliko praktičnih savjeta:

 • Korisnicima platnih kartica preporučujemo da za podizanje gotovine koriste našu mrežu bankomata, odnosno da izbjegavaju podizanje gotovine na šalterima
 • Za plaćanje roba i usluga koristite Vaše platne kartice, te naše digitalne servise kao sto su mobilno i internet bankarstvo

Pridržavanjem mjera prevencije i odgovornim ponašanjem ćemo zaštiti sebe, ali i druge!

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.

Obavještenje o radu poslovnica - 22.5.2020.

Shodno Zaključku o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji Republike Srpske, usvojenim od strane Republičkog štaba za vanredne situacije, i potrebi da radno vrijeme poslovnica prilagodimo tom zaključku, obavještavamo Vas o izmjeni radnog vremena poslovnica, kako slijedi.

Radno vrijeme svih poslovnicau periodu od 25.05. do 30.05.2020. godine je:

 • ponedjeljak – petak 8:00 – 16:00 časova ;
 • subota 8:00 – 13:00 časova, izuzev poslovnice Agencija Centar, Jevrejska bb, Banja Luka

Takođe Vas obavještavamo, da smo shodno navedenom zaključku, ograničili maksimalan broj klijenata koji mogu u isto vrijeme biti u poslovnici.

Poslovnica koja neće raditi do daljnjeg je:

 • Šalter Tropic, Ivana Gorana Kovačića bb (TC Tropic), Banja Luka

Pozivamo Vas da se ne izlažete nepotrebnom riziku, te Vam predlažemo nekoliko praktičnih savjeta:

 • Korisnicima platnih kartica preporučujemo da za podizanje gotovine koriste našu mrežu bankomata, odnosno da izbjegavaju podizanje gotovine na šalterima
 • Za plaćanje roba i usluga koristite Vaše platne kartice, te naše digitalne servise kao sto su mobilno i internet bankarstvo

Pridržavanjem mjera prevencije i odgovornim ponašanjem ćemo zaštiti sebe, ali i druge! Sberbank a.d. Banja Luka će nastaviti da prati novonastalu epidemiološku situaciju, te da u skladu sa istom preduzima potrebne mjere.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.

Obavještenje o radu poslovnica - 15.5.2020.

Shodno Zaključku o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji Republike Srpske, usvojenim od strane Republičkog štaba za vanredne situacije, i potrebi da radno vrijeme poslovnica prilagodimo tom zaključku, obavještavamo Vas o izmjeni radnog vremena poslovnica, kako slijedi.

Radno vrijeme svih poslovnicau periodu od 19.05. do 25.05.2020. godine je:

 • ponedjeljak – petak 8:00 – 16:00 časova ;
 • subota 8:00 – 13:00 časova, izuzev poslovnice Agencija Centar, Jevrejska bb, Banja Luka

Takođe Vas obavještavamo, da smo shodno navedenom zaključku, ograničili maksimalan broj klijenata koji mogu u isto vrijeme biti u poslovnici.

Poslovnica koja neće raditi do daljnjeg je:

 • Šalter Tropic, Ivana Gorana Kovačića bb (TC Tropic), Banja Luka

Pozivamo Vas da se ne izlažete nepotrebnom riziku, te Vam predlažemo nekoliko praktičnih savjeta:

 • Korisnicima platnih kartica preporučujemo da za podizanje gotovine koriste našu mrežu bankomata, odnosno da izbjegavaju podizanje gotovine na šalterima
 • Za plaćanje roba i usluga koristite Vaše platne kartice, te naše digitalne servise kao sto su mobilno i internet bankarstvo

Pridržavanjem mjera prevencije i odgovornim ponašanjem ćemo zaštiti sebe, ali i druge! Sberbank a.d. Banja Luka će nastaviti da prati novonastalu epidemiološku situaciju, te da u skladu sa istom preduzima potrebne mjere.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.

Obavještenje o radu poslovnica - 8.5.2020.

Shodno Zaključku o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji Republike Srpske, usvojenim od strane Republičkog štaba za vanredne situacije, i potrebi da radno vrijeme poslovnica prilagodimo tom zaključku, obavještavamo Vas o izmjeni radnog vremena poslovnica, kako slijedi.

Radno vrijeme svih poslovnicau periodu od 11.05. do 18.05.2020. godine je:

 • ponedjeljak – petak 8:00 – 16:00 časova ;

 • subota 8:00 – 13:00 časova, izuzev poslovnice Agencija Centar, Jevrejska bb, Banja Luka

  Takođe Vas obavještavamo, da smo shodno navedenom zaključku, ograničili maksimalan broj klijenata koji mogu u isto vrijeme biti u poslovnici kao i da ćemo svakog radnog dana u periodu od 8:00 – 13:00 časova prioritetno pružati usluge klijentima sa navršenih 65 i više godina života.

  Poslovnica koja neće raditi do daljnjeg je:

 • Šalter Tropic, Ivana Gorana Kovačića bb (TC Tropic), Banja Luka

  Pozivamo Vas da se ne izlažete nepotrebnom riziku, te Vam predlažemo nekoliko praktičnih savjeta:

 • Korisnicima platnih kartica preporučujemo da za podizanje gotovine koriste našu mrežu bankomata, odnosno da izbjegavaju podizanje gotovine na šalterima
 • Za plaćanje roba i usluga koristite Vaše platne kartice, te naše digitalne servise kao sto su mobilno i internet bankarstvo

Pridržavanjem mjera prevencije i odgovornim ponašanjem ćemo zaštiti sebe, ali i druge! Sberbank a.d. Banja Luka će nastaviti da prati novonastalu epidemiološku situaciju, te da u skladu sa istom preduzima potrebne mjere.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.

Obavještenje o radu poslovnica - 29.4.2020.

Shodno Zaključku o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji Republike Srpske, usvojenim od strane Republičkog štaba za vanredne situacije, i potrebi da radno vrijeme poslovnica prilagodimo tom zaključku, obavještavamo Vas o izmjeni radnog vremena poslovnica, kako slijedi.

Radno vrijeme svih poslovnicau periodu od 30.04. do 11.05.2020. godine je:

 • ponedjeljak – petak 8:00 – 15:00 časova ;

Takođe vas obavještavamo, da smo shodno navedenom zaključku, ograničili maksimalan broj klijenata koji mogu u isto vrijeme biti u poslovnici kao i da ćemo svakog radnog dana u periodu od 8:00– 10:00 časova prioritetno pružati usluge klijentima sa navršenih 65 i više godina života.

Koristimo priliku i da vas obavijestimo da su vam od ponedjeljka 04.05.2020. godine ponovo dostupne:

 • Agencija Obilićevo, Cara Lazara 9a, Banja Luka
 • Agencija Bijeljina, Kralja Petra I Karađorđevića, Bijeljina

Poslovnica koje neće raditi do daljnjeg je:

 • Šalter Tropic, Ivana Gorana Kovačića bb (TC Tropic), Banja Luka

Pozivamo Vas da se ne izlažete nepotrebnom riziku, te Vam predlažemo nekoliko praktičnih savjeta:

 • Korisnicima platnih kartica preporučujemo da za podizanje gotovine koriste našu mrežu bankomata, odnosno da izbjegavaju podizanje gotovine na šalterima
 • Za plaćanje roba i usluga koristite Vaše platne kartice, te naše digitalne servise kao sto su mobilno i internet bankarstvo

Pridržavanjem mjera prevencije i odgovornim ponašanjem ćemo zaštiti sebe, ali i druge! Sberbank a.d. Banja Luka će nastaviti da prati novonastalu epidemiološku situaciju, te da u skladu sa istom preduzima potrebne mjere.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.

Obavještenje o upotrebi maski i rukavica - 14.4.2020.

Poštovani klijenti,

u skladu sa ''Zaključkom o sprovođenju mjera zaštite u zajednici protiv virusa korona (SARS-CoV-2)'' br.19-3/20, usvojenim od Republičkog štaba za vanredne situacije, počev od 10.04.2020. godine, SVI GRAĐANI, NA OTVORENOM PROSTORU, dužni su da:

 • se pridržavaju zaštitne mjere socijalnog rastojanja od 2 m i
 • istovremeno koriste zaštitne maske i rukavice,

stoga Vas pozivamo da:

 • pri kretanju i boravku na otvorenom prostoru, kao i pri ulasku u poslovnice Sberbank a.d. Banja Luka, nosite zaštitnu masku i rukavice, te držite propisano rastojanje od drugih lica

Ovim ćete značajno doprinijeti sopstvenoj bezbjednosti i smanjenju rizika po svoje zdravlje, ali i zdravlju ostalih građana i klijenata Banke, uključujući i njene zaposlene.

Vaša Sberbank a.d. Banja Luka

Obavještenje o neradnim danima - 10.4.2020.

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da uslijed predstojećih praznika, Banka neće raditi sljedećim danima: 

 • petak, 17.04.2020. godine, Vaskršnji petak
 • ponedjeljak, 20.04.2020. godine, Vaskršnji ponedjeljak
 • petak, 01.05.2020. godine, Međunarodni praznik rada
 • subota, 02.05.2020. godine, Međunarodni praznik rada
 • subota, 09.05.2020. godine, Dan pobjede nad fašizmom

Za vrijeme praznika na usluzi vam stoji mreža bankomata Sberbank a.d. Banja Luka, te digitalni servisi (mobilno i elektronsko bankarstvo)

Vaša Sberbank a.d. Banja Luka

Instrukcija za isplatu sredstava na osnovu punomoći sa računa lica starijih od 65 godina - 6.4.2020.

Ova instrukcija se odnosi isključivo na isplatu penzija, invalidnina i drugih socijalnih davanja sa računa lica sa navršenih 65 i više godina života, a koja nemaju lica ovlašćena za raspolaganje sredstvima na računu.

Isplata sredstava ovlašćenom licu se vrši u prostorijama na sljedeći način:

 1. Korisnik računa popunjava punomoć na već pripremljenom obrascu (koji se može preuzeti na internet stranici Banke: www.sberbankbl.ba ili u poslovnicama Banke), ili je svojeručno sastavlja, na listu papira, gdje mora unijeti sve podatke koji se traže u obrascu punomoći.
 2. Korisnik računa svojeručno potpisuje punomoć potpisom kao na ličnoj  karti. Punomoć ne mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
 3. Ovlašćeno lice koje dolazi u Banku, zaposlenom Banke predaje popunjenu i potpisanu originalnu punomoć korisnika računa i daje na uvid važeću ličnu kartu korisnika računa, kao i vlastitu važeću ličnu kartu.
 4. Zaposleni Banke telefonom poziva korisnika računa, na broj telefona koji Banka ima u svojoj evidenciji ili na kontakt telefon koji je korisnik računa naveo u punomoći, radi provjere da li je korisnik računa dao punomoć koju je ovlašćeno lice donijelo u Banku.
 5. Kada utvrdi ispravnost punomoći, zaposleni Banke isplaćuje ovlašćenom licu sredstva sa računa korisnika računa.
 6. Navedenu punomoć ovlašćeno lice može da upotrijebi samo jednom, za isplatu sredstava u iznosu koji je korisnik računa naveo u punomoći, a koji ne može biti veći od iznosa jedne mjesečne penzije ili invalidnine ili drugih socijalnih davanja, za čiju isplatu je punomoć data. Za svako pojedinačno podizanje sredstava sa računa, korisnik računa mora sačiniti i potpisati novu punomoć.
Vaša Sberbank a.d. Banja Luka

Obrazac punomoći preuzmite OVDJE.

Obavještenje klijentima o posebnim mjerama COVID-19 - 30.3.2020.

U skladu sa odlukom Agencije za bankarstvo Republike Srpske o uvođenju privremenih mjera sa ciljem ublažavanja negativnih efekata uzrokovanih širenjem bolesti COVID-19, Sberbank a.d. Banja Luka je započela sa pripremom sprovođenja najavljenih mjera, sa ciljem olakšavanja otplate finansijskih obaveza svojim klijentima.

Kao Banka kojoj su klijenti i društveno odgovorno poslovanje uvijek na prvom mjestu i u ovoj situaciji ćemo, kao pouzdan partner, nastojati da ispunimo očekivanja i potrebe svojih klijenata i pomognemo im da prevaziđu finansijske probleme koji su nastali kao posljedica vanrednih okolnosti sa kojima se suočavamo.

S tim u vezi vas obavještavamo da ćemo u narednom periodu od 30 dana, počevši od ponedeljka 30.03.2020.godine, prioritetno rješavati kreditne zahtjeve klijenata koji su pogođeni negativnim efektima pandemije. Ovim načinom određivanja prioriteta u radu nastojimo, prioritetno pomoći klijentima kojima je finansijska pomoć u ovim okolnostima najpotrebnija. Obrada ostalih kreditnih zahtjeva klijenata, biće usporena ili odložena u ovom periodu, zbog smanjenih kapaciteta uslijed preventivnih zdravstvenih mjera preduzetih zbog brige o zdravlju naših zaposlenih i  naših klijenata.

Banka će u narednih nekoliko dana u prostorijama svojih poslovnica, na zvaničnoj internet stranici, kao i zvaničnim stranicama na društvenim mrežama objaviti forme zahtjeva za preduzimanje posebnih mjera u otplati kreditnih obaveza, načine podnošenja istih, kao i uputstva o modelima funkcionisanja posebnih mjera za klijente koji su pogođeni negativnim ekonomskim efektima pandemije.

Iz gore navedenih razloga, sve naše klijente molimo za strpljenje i razumijevanje.

Ovom prilikom vas takođe podsjećamo da se zbog dobrobiti vašeg ličnog zdravlja, kao i zdravlja vaše okoline, pridržavate svih mjera koje su izrekle nadležne institucije, te da vodite računa o mjerama prevencije koje smo preduzeli u našim poslovnicama.

Vaša Sberbank a.d. Banja Luka 

 

Korisni savjeti

19.3.2020.

Sa ciljem zdravstvene bezbjednosti klijenata i zaposlenih, te u skladu sa aktuelnom situacijom, molimo Vas da se pridržavate naših savjeta:

 • Poštujte sigurnu udaljenost od drugih klijenata ispred i unutar poslovnica
 • Koristite naše kanale digitalnog bankarstva, koja su prilagođena fizičkim i pravnim licima (mobilno i elektronsko bankarstvo)
 • Preporučujemo Vam da za podizanje gotovine, koristite mrežu naših bankomata
 • Plaćajte robu i usluge Vašim platnim  karticama (po mogućnosti praktikujte beskontaktno plaćanje)
 • Pravna lica mogu da polože gotovinu na Uređajima za polog gotovine, u našim Samouslužnim zonama (dostupnost 24 / 7)

 Odgovornim ponašanjem štitite sebe, ali i druge!

Trebate pomoć?