Kolačići (cookies) nam pomažu da poboljšamo korisničko iskustvo i funkcionalnost web stranice. Koristeći našu stranicu, slažete se s korištenjem kolačića.

Karijera

Konkursi

Otvoreni konkursi

Viši saradnik za sprečavanje pranja novca u Službi sprečavanja pranja novca ("AML")

Radni odnos: na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 30.08.2019. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

Obavlja poslove pružanja usluga i prodaje proizvoda Banke na šalterima, u poslovanju sa fizickim i pravnim licima koji obuhvataju:

 • Analiza kreditnih zahtjeva fizičkih i pravnih lica koja uključuje provjeru identifikacije klijenta, porijeklo novca kolaterala , te izvor otplate kredita na bazi podataka u CBS i relevantne dokumentacije
 • Priprema mjesečnih izvjestaja o kreditima fizičkih lica u iznosu od 100.000 KM i više, mjesečne izvještaje o kreditima na bazi depozita u iznosu od 30.000 KM,
 • Korespondencija s nadležnim institucijama vezano za provjeru fizičkih i pravnih lica, prikupljanje podataka i dokumentacije od drugih OJ/OD u cilju dostavljanja informacija, podataka i dokumentacije na bazi dopisa FOO,
 • Kontrola evidencije politički eksponiranih lica i nadzor nad identifikacijom prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa naročito kada su u pitanju osnivači, stvarni vlasnici, lica ovlaštena za zastupanje, te lica ovlaštena za raspolaganje sredstvima na računima klijenta pravnog lica, članovi njihovih porodica i lica koja blisko sarađuju sa njima,
 • Razmjena i evidencija upitnika putem SWIFT KYC Registra, SWIFT-a i email-a sa korespondentnim bankama u saradnji sa nadležnim organizacionim jedinicama, te druge aktivnosti iz segmenta otvaranja, održavanja i zatvaranja nostro i loro računa u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma i zakona o zaštiti ličnih podataka uključujući i GDPR,
 • Provjera prihvatljivosti klijenata nerezidenata fizičkih i pravnih lica, pravnih lica sa složenom nerezidentnom vlasničkom strukturom koja podrazumijeva provjeru kroz javne registre privrednih subjekata, web adrese i na osnovu dokumentacije koju prikupi savjetnik za preduzeća u cilju utvrđivanja stvarnih vlasnika,
 • Davanje mišljenja u vezi prihvatljivosti novih ili postojećih klijenata na osnovu procjene rizičnosti klijenta sa stanovišta rizika od pranja novca, identifikacije, dokumentovanosti i monitoringa, te daje prijedloge korektivnih mjera za otklanjanje nepravilnosti i/ili prijave sumnje FOO,
 • Kontrola transakcija odliva/priliva u cilju dokumentovanja neuobičajenih transakcija i/ili prijave sumnje FOO,
 • Kontrola transakcija koje prekoračuju definisane limite i monitoring klijenta u cilju dokumentovanja neuobičajenih transakcija i/ili prijave sumnje FOO,
 • Kontrola identifikacije i dokumentovanosti gotovinskih pojedinačnih i povezanih transakcija, te prijava sumnjivih aktivnosti klijenata uz prethodno informisanje neposrednog rukovodioca, odnosno drugih relevantnih odgovornih lica, te izvještavanje FOO i ABRS u zakonski propisanom roku,
 • Monitoring klijenata i transakcija u skladu sa aktivnostima iz godišnjeg plana rada,
 • Priprema podataka za kvartalne, polugodišnje i godišnje izvještaje prema Odboru za reviziju, NO, te na zahtjev SBAG/SBRF,
 • Provjera stopiranih transakcija i klijenata kroz ALM sistem,
 • Praćenje i postupanje sa klijentima na internoj crnoj listi i grupnim crnim listama, te vršenje unosa istih u skladu sa zahtjevima SBAG/SBRF,
 • Stalni pristup, praćenje i ažuriranje svih registara sankcija, uključujući UN, EU, OFAC i lokalne sankcije,
 • Provjera novih i postojećih klijenata u vezi sa sankcijama,
 • Procjena rizika klijenta, transakcije ili proizvoda na temelju dobrog razumijevanja relevantnih režima sankcija u cilju praćenja usklađenosti prve linije sa sankcijama,
 • Pružanje smjernica pregledanjem zahtjeva i davanjem savjeta drugim OJ/OD kako bi se osigurala usklađenost sa važećim režimom sankcija,
 • Praćenje i poštivanje zakonskih i podzakonskih akata, te internih akata Banke u vezi postupanja sa prigovorima, sukobom interesa, poklonima, prevarama, korupcijom, kao i druge aktivnosti iz oblasti usklađenosti u skladu godišnjim planom,
 • Kontrola unosa kriterijuma u cilju procjene rizičnosti klijenata od pranja novca i finansiranja terorizma,
 • Pružanje podrške FATCA responsible officer-u i kontrola identifikacije, dokumentovnosti i monitoringa klijenata u skladu sa FATCA zahtjevima
 • Izrada i dostavljanje izvještaja o usklađenosti zaposlenih sa internim i eksternim propisima koji se dokumentuje sa podacima i događajima za određeni period mjerenja učinka zaposlenog,
 • Saradnja sa internom/eksternom revizijom i CO/AML SBAG/SBRF,
 • Evidentiranje, dokumentovanje i arhiviranje podataka i dokumentacije proistekle iz obavljanja poslova za koje je zadužen i izvještavanje o aktivnostima iz opisa radnog mjesta i rada Službe,

Posebni uslovi:

 • VSS–7 stepen stručne spreme, ekonomski fakultet;
 • 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru za obavljanje poslova iz opisa radnog mjesta;
 • znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta

Dodatne kompetencije:

 • Usmjerenost prema klijentu
 • Tacnost / kvalitet u radu
 • Odgovornost
 • Timski rad
 • Iniciranje promjena
 • Fleksibilnost

U toku zaposlenja Banka Vam nudi mogucnost kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u domenu najsavremenijih teoretskih i prakticnih znanja iz oblasti bankarstva i ekonomije, kako bi zajedno doprinijeli razvoju Vaše licne karijere, kao i jacanju strucnih kadrova Sberbank a.d. Banja Luka.

Zainteresovani ste?

Ukoliko smatrate da ispunjavate gore navedene uslove i želite se prijaviti na navedenu poziciju, molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

U ovoj fazi procesa selekcije nije potrebno dostavljati diplome, uvjerenja, sertifikate i druge dokumente. Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

BLAGAJNIK-LIKVIDATOR u OD AGENCIJA BROD

Radni odnos: na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Brod

Rok za podnešenje prijave: 23.08.2019. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

Obavlja poslove pružanja usluga i prodaje proizvoda Banke na šalterima, u poslovanju sa fizickim i pravnim licima koji obuhvataju:

 • Gotovinske i bezgotovinske transakcije za fizička i pravna lica
 • Otvaranje i realizaciju naloga na transakcione i druge račune, depozite, kredite i dr.
 • Rad sa blagajnom i gotovim novcem
 • Arhiviranje blagajničkog dnevnika i dokumentacije
 • Punjenje bankomata
 • Komunikacija sa klijentom u cilju analize potreba za određenim uslugama Banke
 • Obavljanje promotivnih razgovore sa klijentima radi promocije proizvoda Banke
 • Identifikacija klijenta, provjera podataka i ocjena prihvatljivosti
 • Unos novih i/ili izmjena postojećih podataka o klijentu
 • Prijem i evidencija platnih transakcija fizičkih i pravnih lica
 • Prijem, evidencija i realizacija platnih naloga, gotovinskih ili bezgotovinskih, fizičkih i pravnih lica u domaćoj i stranoj valuti
 • Ovjera i verifikacija naloga

Posebni uslovi:

 • VSS/VS/SSS – 7/6/4. stepen stručne spreme ekonomskog / društvenog smjera
 • sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru za obavljanje poslova radnog mjesta
 • znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta

Dodatne kompetencije:

 • Usmjerenost prema klijentu
 • Tacnost / kvalitet u radu
 • Odgovornost
 • Timski rad
 • Iniciranje promjena
 • Fleksibilnost

U toku zaposlenja Banka Vam nudi mogucnost kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u domenu najsavremenijih teoretskih i prakticnih znanja iz oblasti bankarstva i ekonomije, kako bi zajedno doprinijeli razvoju Vaše licne karijere, kao i jacanju strucnih kadrova Sberbank a.d. Banja Luka.

Zainteresovani ste?

Ukoliko smatrate da ispunjavate gore navedene uslove i želite se prijaviti na navedenu poziciju, molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

U ovoj fazi procesa selekcije nije potrebno dostavljati diplome, uvjerenja, sertifikate i druge dokumente. Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

BLAGAJNIK-LIKVIDATOR u OD DOBOJ

Radni odnos: ugovor o probnom radu u trajanju od tri (3) mjeseca

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Doboj

Rok za podnešenje prijave: 23.08.2019. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

Obavlja poslove pružanja usluga i prodaje proizvoda Banke na šalterima, u poslovanju sa fizickim i pravnim licima koji obuhvataju:

 • Gotovinske i bezgotovinske transakcije za fizička i pravna lica
 • Otvaranje i realizaciju naloga na transakcione i druge račune, depozite, kredite i dr.
 • Rad sa blagajnom i gotovim novcem
 • Arhiviranje blagajničkog dnevnika i dokumentacije
 • Punjenje bankomata
 • Komunikacija sa klijentom u cilju analize potreba za određenim uslugama Banke
 • Obavljanje promotivnih razgovore sa klijentima radi promocije proizvoda Banke
 • Identifikacija klijenta, provjera podataka i ocjena prihvatljivosti
 • Unos novih i/ili izmjena postojećih podataka o klijentu
 • Prijem i evidencija platnih transakcija fizičkih i pravnih lica
 • Prijem, evidencija i realizacija platnih naloga, gotovinskih ili bezgotovinskih, fizičkih i pravnih lica u domaćoj i stranoj valuti
 • Ovjera i verifikacija naloga

Posebni uslovi:

 • VSS/VS/SSS – 7/6/4. stepen stručne spreme društvenog smjera
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje jedne (1) godine
 • sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru za obavljanje poslova radnog mjesta
 • znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta

Dodatne kompetencije:

 • Usmjerenost prema klijentu
 • Tacnost / kvalitet u radu
 • Odgovornost
 • Timski rad
 • Iniciranje promjena
 • Fleksibilnost

U toku zaposlenja Banka Vam nudi mogucnost kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u domenu najsavremenijih teoretskih i prakticnih znanja iz oblasti bankarstva i ekonomije, kako bi zajedno doprinijeli razvoju Vaše licne karijere, kao i jacanju strucnih kadrova Sberbank a.d. Banja Luka.

Zainteresovani ste?

Ukoliko smatrate da ispunjavate gore navedene uslove i želite se prijaviti na navedenu poziciju, molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

U ovoj fazi procesa selekcije nije potrebno dostavljati diplome, uvjerenja, sertifikate i druge dokumente. Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

BLAGAJNIK-LIKVIDATOR u OD FILIJALA KOZARSKA DUBICA

Radni odnos: na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Kozarska Dubica

Rok za podnešenje prijave: 23.08.2019. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

Obavlja poslove pružanja usluga i prodaje proizvoda Banke na šalterima, u poslovanju sa fizickim i pravnim licima koji obuhvataju:

 • Gotovinske i bezgotovinske transakcije za fizička i pravna lica
 • Otvaranje i realizaciju naloga na transakcione i druge račune, depozite, kredite i dr.
 • Rad sa blagajnom i gotovim novcem
 • Arhiviranje blagajničkog dnevnika i dokumentacije
 • Punjenje bankomata
 • Komunikacija sa klijentom u cilju analize potreba za određenim uslugama Banke
 • Obavljanje promotivnih razgovore sa klijentima radi promocije proizvoda Banke
 • Identifikacija klijenta, provjera podataka i ocjena prihvatljivosti
 • Unos novih i/ili izmjena postojećih podataka o klijentu
 • Prijem i evidencija platnih transakcija fizičkih i pravnih lica
 • Prijem, evidencija i realizacija platnih naloga, gotovinskih ili bezgotovinskih, fizičkih i pravnih lica u domaćoj i stranoj valuti
 • Ovjera i verifikacija naloga

Posebni uslovi:

 • VSS/VS/SSS – 7/6/4. stepen stručne spreme društvenog smjera
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje jedne (1) godine
 • sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru za obavljanje poslova radnog mjesta
 • znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta

Dodatne kompetencije:

 • Usmjerenost prema klijentu
 • Tacnost / kvalitet u radu
 • Odgovornost
 • Timski rad
 • Iniciranje promjena
 • Fleksibilnost

U toku zaposlenja Banka Vam nudi mogucnost kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u domenu najsavremenijih teoretskih i prakticnih znanja iz oblasti bankarstva i ekonomije, kako bi zajedno doprinijeli razvoju Vaše licne karijere, kao i jacanju strucnih kadrova Sberbank a.d. Banja Luka.

Zainteresovani ste?

Ukoliko smatrate da ispunjavate gore navedene uslove i želite se prijaviti na navedenu poziciju, molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

U ovoj fazi procesa selekcije nije potrebno dostavljati diplome, uvjerenja, sertifikate i druge dokumente. Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Viši saradnik za poslovanje sa velikim komitentima - Relationship Manager Odjeljenje prodaje i poslovnih odnosa sa komitentima / Sektor poslovanja sa velikim komitentima

Radni odnos: na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 23.08.2019. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Praćenje tržišta nadležnog područja poslovanja i davanje prijedloga iz datog djelokruga rada
 • Akvizicija i savjetovanje velikih komitenata, u skladu sa važećom segmentacijom Banke, u poslu aktive i pasive, kao i u ostalim poslovnim područjima
 • Promocija i prodaja proizvoda Banke postojećim i potencijalnim klijentima iz domena rada Odjeljenja i Sektora
 • Zaprimanje, kompletiranje, obrada i procesuiranje svih zahtjeva klijenata
 • Izrada rejtinga i drugih sličnih i povezanih relevantnih modela i alata
 • Predlaganje i učestovanje u donošenju odluke po kreditnim poslovima
 • Davanje prijedloga kod određivanja visine naknada i kamatnih stopa za pojedine proizvode
 • Kontakt sa klijentima i monitoring poslovnih aktivnosti klijenata, obezbjeđivanje potrebne dokumentacije za uspostavu i vođenje poslovnog odnosa sa klijentom
 • Redovan i vanredan monitoring klijenata
 • Izrada izvještaja i prezentacija iz domena poslova za koje je zadužen
 • Praćenje dospijeća potraživanja i naplata istih

Posebni uslovi:

 • VSS – 7. stepen stručne spreme – ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera
 • 1 godina radnog iskustva u struci
 • sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru za obavljanje poslova radnog mjesta
 • znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta
 • izražene analitičke i komunikacione sposobnosti
 • vozacka dozvola ‘‘B‘‘ kategorije

Dodatne kompetencije:

 • Usmjerenost prema klijentu
 • Tacnost / kvalitet u radu
 • Odgovornost
 • Timski rad
 • Iniciranje promjena
 • Fleksibilnost
 • Vještine prezentovanja

U toku zaposlenja Banka Vam nudi mogucnost kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u domenu najsavremenijih teoretskih i prakticnih znanja iz oblasti bankarstva i ekonomije, kako bi zajedno doprinijeli razvoju Vaše licne karijere, kao i jacanju strucnih kadrova Sberbank a.d. Banja Luka.

Zainteresovani ste?

Ukoliko smatrate da ispunjavate gore navedene uslove i želite se prijaviti na navedenu poziciju, molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

U ovoj fazi procesa selekcije nije potrebno dostavljati diplome, uvjerenja, sertifikate i druge dokumente. Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Stručno osposobljavanje - Saradnik na poslovima unapređenja kvaliteta usluga u Banjoj Luci i Bijeljini.

Oglas u pdf formatu možete preuzeti ovdje.

Želite li steći svoje prvo iskustvo u izazovnom i dinamičnom poslovnom okruženju?

Želite li svoje teoretsko znanje da unaprijedite i usavršite kroz praktičan rad?

Sberbank a.d. Banja Luka koja je članica Sberbank Europe AG grupacije - univerzalne bankarske mreže koja posluje u centralnoj i istočnoj Evropi i u 100% vlasništvu je Sberbank Rusije otvara vrata kandidatima bez radnog iskustva za sticanje novih znanja i razvoja karijere u bankarskoj djelatnosti.

Sberbanka a.d. Banja Luka Vam nudi stručno osposobljavanje na poslovima:

1. Saradnik za unapređenje kvaliteta usluga u Banjoj Luci

2. Saradnik za unapređenje kvaliteta usluga u Bijeljini

Naša ponuda i Vaša šansa

U skladu sa planom stručnog osposobljavanja i usavršavanja omogućavamo odabranim kandidatima da steknu značajno teorijsko i praktično znanje u bankarstvu, kao i profesionalno iskustvo u učešću u procesu odabira i angažovanja najboljih kandidata. Nakon završenog perioda stručnog osposobljavanja kandidati sa najboljim rezultatima u periodu angažovanja će dobiti ponudu za posao i mogućnost daljeg razvoja karijere u Sberbank a.d. Banja Luka.

Vaši benefiti

 • Upoznavanje sa Bankom i sticanje potrebnih znanja i tehničke informisanosti o proizvodima i procesima rada sa klijentima
 • Osposobljavanje u oblastima bankarskog poslovanja, a posebno u domenu unapređenja kvaliteta prodajnih i uslužnih aktivnosti Banke
 • Osposobljavanje za promociju i upotrebu digitalnih proizvoda i usluga Banke, rad sa klijentima i informisanje o proizvodima i uslugama Banke
 • Osposobljavanje za prepoznavanje potreba klijenata
 • Osposobljavanje za edukaciju i pomoć klijentima prilikom korišćenja usluga
 • Komunikacione i prodajne vjestine
 • Učenje i rad uz iskusne bankarske stručnjake
 • Profesionalni i lični razvoj u organizacionoj kulturi koja promoviše orjentaciju prema klijentu, liderstvo, timski rad i inovativnost

Kandidat ste ukoliko

 • Imate status apsolventa Ekonomskog fakulteta sa jednima ispitom do završetka studija ili ste nedavno završili Ekonomski fakultet
 • Osposobljeni ste za rad na računaru i informatički pismeni (MS office, Web)
 • Posjedujete znanje engleskog jezika
 • Želite da stičete nova znanja i razvijate svoju karijeru u bankarskoj djelatnosti, spremni ste za preuzimanje inicijative, savjesni, odgovorni, timski orjentisani, izraženih komunikacionih i prezentacionih vještina

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

Idealan kandidat

Želite li širiti svoja znanja, razvijati svoje vještine i živjeti naše korporativne principe: sve za klijenta, mi smo tim i ja sam lider, onda ste upravo Vi taj koga tražimo. Javite nam se!

  • Sve za klijenta. Imate istančan osjećaj za tržište, odlično poznajete potrebe i navike svojih klijenata, njegujete poslovni odnos s njima, nastojite, svojom uslugom i znanjem zadovoljiti, pa čak, i prevazići njihove potrebe i očekivanja, a dostupni ste lično i putem savremenih tehnologija;

  • Mi smo tim. Uživate u radu s drugima u cilju postizanja zajedničkog cilja, pristupačni ste, otvoreni za saradnju, vjerujete i stalno pomažete jedni drugima;

  • Ja sam lider. Jasno i otvoreno komunicirate s drugima, pružate učinkovite instrukcije i povratne informacije, prepoznajete razvojne potrebe Vaših zaposlenih i pomažete im u ostvarenju istih, poštujete i motivišete različite profile ljudi, te prihvatate i podstičete promjene;

Zašto Sberbank a.d. Banja Luka?

Sberbank Grupa je jedna od najprofitabilnijih institucija na svijetu. Mi smo jedna od vodećih banaka na tržištu i prepoznatljivi smo po širokom asortimanu savremenih proizvoda i usluga. Naša misija je kreiranje dugoročnog poslovnog odnosa sa klijentima na način da smo uvijek fokusirani na njihove potrebe.

 • Rad u renomiranoj finansijskoj instituciji
 • Stručno usavršavanje
 • Mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja u karijeri
 • Paket beneficija za zaposlene
 • Stimulativan sistem nagrađivanja

Niste pronašli odgovarujuće radno mjesto, a zainteresovani ste za posao u našoj Banci?

Konkurišite online

Trebate pomoć?