Kolačići (cookies) nam pomažu da poboljšamo korisničko iskustvo i funkcionalnost web stranice. Koristeći našu stranicu, slažete se s korištenjem kolačića.

Karijera

Konkursi

Otvoreni konkursi

Viši stručni saradnik za internu reviziju u OJ Služba interne revizije

Radni odnos: radni odnos na odredeno vrijeme

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 17.06.2021. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Obavlja poslove interne revizije pojedinih segmenata poslovanja i rada Banke i daje stručna mišljenja, po nalogu neposrednog rukovodioca, u skladu sa međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije;
 • Ocjenjuje sistem za upravljanje rizicima u Banci i adekvatnosti drugih kontrolnih funkcija (funkcije upravljanja rizicima i funkcije praćenja usklađenosti poslovanja);
 • Ocjenjuje tačnost i adekvatnost računovodstvenih i drugih sistema evidencija Banke i njenog sistema izvještavanja;
 • Ažuriranje ‘’univerzuma revizije’’ u sistemu interne revizije Banke;
 • Učestvuje u godišnjoj procjeni rizika i izradi plana interne revizije;
 • Planiranje, priprema i organizovanje pojedinačnih revizija po nalogu neposrednog rukovodioca, te nadzor, kontrola i izvještavanje neposrednog rukovodioca o sprovođenju istih;
 • Vrši pregled i verifikaciju radnih programa i dokumentacije za pojedinačne revizije, pripremljene od članova tima;
 • Definisanje nalaza i preporuka na osnovu identifikovanih slabosti, procijenjenih rizika i rezultata revizije, te evidentiranje istih u sistemu interne revizije Banke;
 • Izrađuje sve vrste izvještaja (o pojedinačnim revizijama, za Grupaciju, za organe i odbore Banke i sl) o izvršenim revizijama i o aktivnostima interne revizije;
 • Podrška reviziji Grupe prilikom vršenja revizija na nivou Grupacije ili Banke;
 • Provjera statusa nalaza svih revizija, odnosno preduzetih aktivnosti, dokumentovanje i evidentiranje zaključaka, te informisanje odgovornih lica i izvještavanje neposrednog rukovodioca o istima;
 • Evidentiranje, dokumentovanje i arhiviranje podataka i dokumentacije proisteklu iz obavljanja poslova za koje je zadužen i izvještavanje o aktivnostima iz opisa radnog mjesta i rada Službe;
 • Obavljanje drugih poslova koji proizilaze iz opisa radnog mjesta i poslove vezane za radno mjesto, te poslove čije je obavljanje naloženo od Odbora za reviziju, Nadzornog odbora ili Skupštine Banke;

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VSS - 7. stepen stručne spreme, ekonomski fakultet ili pravni fakultet;
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na najsloženijim bankarskim poslovima i poslovima kontrole, supervizije ili revizije banaka ili drugih lica u finansijskom sektoru;
 • zvanje ovlašćenog internog revizora ili sertifikovanog računovođe ili ovlašćenog revizora, odnosno druge licence o stečenim posebnim znanjima, sposobnostima i vještinama za obavljanje poslova kontrole, supervizije ili revizije banaka;
 • dobro poznavanje svih vrsta bankarskih poslova;
 • sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • aktivno znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • vozačka dozvola ''B'' kategorije;

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Napomena: Prijavom na konkurs licne podatke ukljucujuci i podatke iz priloženih dokumenata, Kandidat dobrovoljno stavlja na raspolaganje “Sberbank” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), te daje saglasnost da Banka iste može obradivati u cilju angažmana kandidata u Banci. Prijavom na konkurs Kandidat dozvoljava Banci da licne podatke može koristiti u evidencijama Banke koje se odnose na regrutaciju i selekciju kandidata za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se licni podaci obraduju, ukoliko drugacije nije odredeno važecim propisima. Saglasnost za obradu licnih podataka važi na period od dvije godine, a Kandidat je obavješten da iste može povuci u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koju može dostaviti na e-mail adresu zastitalicnihpodataka.dpo@sberbankbl.ba ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Viši saradnik za naplatu potraživanja od fizičkih lica u OJ Sektor restrukturisanja i naplate problematičnih potraživanja

Radni odnos: upražnjeno radno mjesto

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 18.06.2021. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Praćenje obaveza klijenata - fizičkih lica sa kašnjenjima preko 15 dana (potencijalno problematični i problematični krediti), kontaktiranje klijenata i obilazak istih na terenu radi naplate potraživanja;
 • Preuzimanje fajlova problematičnih kredita u Sektor, provjera kompletnosti dokumentacije u fajlovima problematičnih kredita fizičkih lica (DMS);
 • Potvrda rejtinga u rejting alatu za problematične kredite (klasa 26);
 • Sprovođenje aktivnosti u procesu rane naplate - analiza klijenata, priprema scenarija za rješavanje kredita sa kašnjenjem preko 15 dana i preduzimanje akcija (kontaktiranje klijenata i jemaca, posjete klijentima, predlaganje mjera za oporavak, slanje naloga nadležnim službama za preduzimanje akcija – aktiviranje administrativne zabrane, naplata duga sa računa dužnika i o stalih učesnika u kreditu, restrukturisanje kredita i predlaganje mjera kasne naplate);
 • Vođenje problematičnih kredita, analiza, priprema scenarija za rješavanje problematičnih kredita i preduzimanje akcija (kontaktiranje klijenata i jemaca, posjete korisnicima problematičnih kredita, predlaganje mjera za oporavak, sprovođenje aktivnosti reprograma, zaključivanje protokola o načinu izmirenja obaveza, monitoring klijenata, aktiviranje kolaterala prije utuženja (mjenice, nalozi za plaćanje, administrativne zabrane i dr), slanje poslednje opomene pred tužbu i jednostrani raskid ugovora;
 • Izrada mišljenja u procesu produženja/ukidanja roka važenja dozvoljenih prekoračenja;
 • Popis fajlova problematičnih kredita i predaja Odjeljenju pravne podrške poslovanju u cilju naplate potraživanja sudskim putem;
 • Izračunavanje neto sadašnje vrijednosti problematičnih potraživanja u skladu sa MRS 39, odnosno procjena eventualnog gubitka;
 • Aktivnosti u vezi sa umanjenjem potraživanja po osnovu stečene materijalne aktive, te naplata iste nakon izvršene prodaje od strane Banke;
 • Priprema kreditnih fajlova i davanje informacija za reviziju i mišljenja po pitanju nekvalitetnog kreditnog portfolija;
 • Izrada stručnog mišljenja RWO-a o zahtjevu i izvještaja (redovnih, vanrednih i dr.), za potrebe nadležnog odbora (Odbor DACO), dr. odbora i organa Banke, Grupacije, regulatora i drugih organa i institucija;
 • Učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata i obrazaca dokumenata koji se koriste u radu i poslovanju Banke, iz domena rada Sektora;
 • Evidentira, dokumentuje i arhivira podatke i dokumentaciju proisteklu iz obavljanja poslova za koje je zadužen i izvještava o aktivnostima iz opisa radnog mjesta i rada Sektora;
 • Izrada i slanje automatskih opomena;
 • Obavlja druge poslove koji proizilaze iz opisa radnog mjesta i poslove vezane za radno mjesto, po nalogu neposrednog rukovodioca i poslove čije je obavljanje naloženo od Uprave, drugog organa ili odbora Banke;

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VSS - 7. stepen stručne spreme, Ekonomski fakultet i najmanje 1 godina radnog iskustva u struci ili SSS/VS – 4/6. stepen stručne spreme društvenog smjera i najmanje 5 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru u obavljanju poslova radnog mjesta;
 • znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • izražene komunikacione sposobnosti;
 • dobro poznavanje proizvoda i procesa u segmentu poslovanja iz opisa radnog mjesta;
 • vozacka dozvola ''B'' kategorije;

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Napomena: Prijavom na konkurs licne podatke ukljucujuci i podatke iz priloženih dokumenata, Kandidat dobrovoljno stavlja na raspolaganje “Sberbank” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), te daje saglasnost da Banka iste može obradivati u cilju angažmana kandidata u Banci. Prijavom na konkurs Kandidat dozvoljava Banci da licne podatke može koristiti u evidencijama Banke koje se odnose na regrutaciju i selekciju kandidata za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se licni podaci obraduju, ukoliko drugacije nije odredeno važecim propisima. Saglasnost za obradu licnih podataka važi na period od dvije godine, a Kandidat je obavješten da iste može povuci u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koju može dostaviti na e-mail adresu zastitalicnihpodataka.dpo@sberbankbl.ba ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Saradnik za poslove unutrašnjeg platnog prometa u OJ Odjeljenje administracije računa, plaćanja i poslova na finansijskim tržištima / Sektor bankarskih operacija

Radni odnos: radni odnos na određeno vrijeme

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 18.06.2021. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Korespondencija sa domaćim bankama, državnim organima, nadležnim institucijama i trećim licima;
 • Disponibilitet i autorizacija poruka u softverskoj i SWIFT aplikaciji, kao i kreiranje SWIFT poruka iz domena rada;
 • Praćenje pražnjenja računa;
 • Praćenje računa Banke i namjenskih računa preko kojih se vrši plaćanje;
 • Praćenje stanja i rasknjižavanje uplata na transakcionim računima Banke po osnovu plata i dr.ličnih primanja (rasknjižavanje zbirnih uplata), uključujući i praćenje stavki knjiženja računa Banke-račun gotovine;
 • Dnevno praćenje priliva i odliva kroz sistem GC i RTGS-a;
 • Kontrola i verifikacija naloga „graničnog“ iznosa;
 • ispravka pogrešnih knjiženja po poslovima unutrašnjeg platnog prometa, po reklamacijama;
 • Kontrola konta - računa – praćenje i rješavanje nelogičnih stanja;
 • Kontrola stanja na računu rezervi, usaglašavanjem izvoda Centralne Banke sa knjigovodstvenim stanjem;
 • Storniranje, opozivi naloga po zahtjevu klijenta;
 • Rješavanje neidentifikovanih priliva, knjiženje, preusmjeravanje, povrat sredstava;
 • Kontrola statusa naloga, rješavanje nekonačnog statusa sa org.jed;
 • Izrada izvještaja (redovni, vanredni i dr) i analiza iz domena poslova radnog mjesta i iz djelokruga rada Odjeljenja;
 • Prati zakonske i druge propise, kao i propise Grupacije, vezane za poslove radnog mjesta i učestvuje u izradi i usklađivanju opštih akata, procedura, obrazaca izvještaja i dr. dokumenata iz domena radnog mjesta i djelokruga Odjeljenja sa istima;
 • Učestvuje u testiranju softverskih formi i aplikacija koje se koriste u obavljanju poslova radnog mjesta i radu Odjeljenja;
 • Evidentira, dokumentuje i arhivira podatke i dokumentaciju proisteklu iz obavljanja poslova za koje je zadužen i izvještava o aktivnostima iz opisa radnog mjesta i rada Odjeljenja;
 • Obavlja druge poslove koji proizilaze iz opisa radnog mjesta i poslove vezane za radno mjesto, po nalogu neposrednog rukovodioca ili Direktora Sektora i poslove čije je obavljanje naloženo od nadležnog člana Uprave, organa ili odbora Banke;

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VSS - 7. stepen stručne spreme, Ekonomski fakultet i najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima ili SSS/VS – 4/6. stepen stručne spreme društvenog smjera ili gimnazija i najmanje 3 god. radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru u obavljanju poslova radnog mjesta, uključujući poznavanje rada u S.W.I.F.T. aplikaciji
 • znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta;

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Napomena: Prijavom na konkurs licne podatke ukljucujuci i podatke iz priloženih dokumenata, Kandidat dobrovoljno stavlja na raspolaganje “Sberbank” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), te daje saglasnost da Banka iste može obradivati u cilju angažmana kandidata u Banci. Prijavom na konkurs Kandidat dozvoljava Banci da licne podatke može koristiti u evidencijama Banke koje se odnose na regrutaciju i selekciju kandidata za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se licni podaci obraduju, ukoliko drugacije nije odredeno važecim propisima. Saglasnost za obradu licnih podataka važi na period od dvije godine, a Kandidat je obavješten da iste može povuci u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koju može dostaviti na e-mail adresu zastitalicnihpodataka.dpo@sberbankbl.ba ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Idealan kandidat

Želite li širiti svoja znanja, razvijati svoje vještine i živjeti naše korporativne principe: sve za klijenta, mi smo tim i ja sam lider, onda ste upravo Vi taj koga tražimo. Javite nam se!

  • Sve za klijenta. Imate istančan osjećaj za tržište, odlično poznajete potrebe i navike svojih klijenata, njegujete poslovni odnos s njima, nastojite, svojom uslugom i znanjem zadovoljiti, pa čak, i prevazići njihove potrebe i očekivanja, a dostupni ste lično i putem savremenih tehnologija;

  • Mi smo tim. Uživate u radu s drugima u cilju postizanja zajedničkog cilja, pristupačni ste, otvoreni za saradnju, vjerujete i stalno pomažete jedni drugima;

  • Ja sam lider. Jasno i otvoreno komunicirate s drugima, pružate učinkovite instrukcije i povratne informacije, prepoznajete razvojne potrebe Vaših zaposlenih i pomažete im u ostvarenju istih, poštujete i motivišete različite profile ljudi, te prihvatate i podstičete promjene;

Zašto Sberbank a.d. Banja Luka?

Sberbank Grupa je jedna od najprofitabilnijih institucija na svijetu. Mi smo jedna od vodećih banaka na tržištu i prepoznatljivi smo po širokom asortimanu savremenih proizvoda i usluga. Naša misija je kreiranje dugoročnog poslovnog odnosa sa klijentima na način da smo uvijek fokusirani na njihove potrebe.

 • Rad u renomiranoj finansijskoj instituciji
 • Stručno usavršavanje
 • Mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja u karijeri
 • Paket beneficija za zaposlene
 • Stimulativan sistem nagrađivanja

Niste pronašli odgovarujuće radno mjesto, a zainteresovani ste za posao u našoj Banci?

Konkurišite online

Trebate pomoć?